گفتگوي راديو ندا با يكي از شهروندان در ايران در مورد كمبود و گراني دارو

images6يكي از شهروندان در ايران در گفتگو با راديو ندا با اشاره به كمبود و گراني داروها، گفت: ‹‹ تحريم داروها يك جنايت عليه مردم ايران است! ››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

Advertisements

راديو ندا: سروده اي از سيمين بهبهاني به ياد زلزله زدگان آذربايجان

 سروده اي از سيمين بهبهاني، بانوي شعر و ادب ايران، به ياد زلزله زدگان آذربايجان، با صداي شاعر

از رنج مردم گنج بردن، جان كسان را كم شمردن

رسميست جانفرسا كه دارند سركردگان سرگرانم

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

گفتگوي راديو ندا با دكتر محمد ملكي در مورد بيانيه ‹‹ بخاطر صلح و آزادي ››

دكتر محمد ملكي، چهرهء نام آشنا، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به سايه شوم جنگ بر سر مردم ايران و تاثير مخرب تحريم ها بر زندگي مردم و هشدار نسبت به شورش هاي كور، گفت: ‹‹ در اين آتشي كه بر افروخته شده اين مردم هستند كه دارند مي سوزند و نابود مي شوند››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

راديو ندا: گفته هاي يكي از شهروندان از اوضاع نابسامان در ايران

يكي از شهروندان در گفتگو با راديو ندا با اشاره به نابساماني هاي ناشي از تحريم، گراني و نبود دارو در ايران، گفت: ‹‹ به فردا هيچ اميدي نيست! » او در پايان گفتگو ابراز اميدواري كرد كه ‹‹ مشكلات به نفع مردمي كه زير فشار هستند، حل شود››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

راديو ندا: صحبت ها و درد دلهاي يك كارگر بازنشسته!

يك كارگر بازنشسته در گفتگو با راديو ندا با اشاره به افزايش سرسام آور قيمت ها و وضعيت نابسامان جامعه، گفت : ‹‹ دود تحريم ها به چشم كل مردم ايران ميرود!››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram

راديو ندا : مردم از گراني هاي سرسام آور و دغدغه هاي خود مي گويند

گفتگوي راديو ندا با شهروندان در مورد گراني ها و دغدغه هاي آنها. يكي از شهروندان كه كارگر ساختماني است به راديو ندا گفت: ‹‹ زندگي خيلي سخت شده ؛ ما زندگي نمي كنيم فقط زنده ايم؛ مرگ شرافت داره به اين زندگي! ››

فايل صوتي به صورتmp3

فايل صوتي به صورتram

گفتگوي راديو ندا با يكي از شهروندان زلزله زده ورزقان

يكي از شهروندان مصيبت ديده ورزقان در گفتگو با راديو ندا با اشاره به مشاركت وسيع مردم در بازسازي مناطق زلزله زده  گفت : ‹‹ سينماگران مخصوصا ً اكيپ آقاي پرويز پرستوئي با حضورشان در منطقه واقعا ً گل كاشتند! ››

فايل صوتي به صورت mp3

فايل صوتي به صورت ram