گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي ايرانيان به سركوب مردم در ايران – وين

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي ايرانيان در شهر وين اتريش به سركوب مردم و موج گسترده بازداشتها در ايران، در گفتگو با دكتر علي گوشه و خانم تهراني.

براي شنيدن گزارش لطفاً اينجا را كليك كنيد

Advertisements

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي به سركوب مردم در ايران – هيدلبرگ

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي ايرانيان در شهر هيدلبرگ آلمان به سركوب مردم و موج گسترده دستگيريها در ايران، در گفتگو با خانم شهلا باورصاد.

براي شنيدن گزارش لطفاً اينجا را كليك كنيد

گزارش راديو ندا از گردهمايي ايرانيان در حمايت از تظاهرات 25 بهمن ايران – دورتموند

گزارش راديو ندا از گردهمايي ايرانيان مقيم دورتموند آلمان از تظاهرات 25 بهمن ايران ، در گفتگو با خانم ها ندا فرخ و فاطمه رضايي.

براي شنيدن گزارش لطفاً اينجا را كليك كنيد

گزارش راديو ندا از آكسيون حمايتي ايرانيان از تظاهرات 25 بهمن ايران – اسلو

گزارش راديو ندا از آكسيون حمايتي ايرانيان مقيم اسلو نروژ از تظاهرات 25 بهمن ايران ، در گفتگو با خانم جميله نيرومندي.

براي شنيدن گزارش لطفاً اينجا را كليك كنيد